HXPAT
QYCPT
QYCPT
 
NEWS & REPORT FROM COMMUNITY
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
   
  《侨报》、 《世界新闻网》 报道杨青舞蹈团2018国际桃李杯赛获奖
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Nikita Tang(唐睿嘤) : 吴清华; 杨专武: 洪常青; 桂冲: 小庞
 
       杨青老师接受颁奖
 
 
   
 
 © 2003-2016 Qing Yang Dance Studio, All rights reserved.